Zápisnica č. 7. zo zasadnutia výboru zo dňa 31.05.2022

Zápisnica č. 7. zo zasadnutia výboru zo dňa 31.05.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Miroslav Lang.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Kontrola úloh.
Všetky úlohy zo zápisu č. 6. boli splnené.
Bod č. 1.
Tajomník informoval výbor o oprave auta. Nakoľko je ojazdené auto dosť opotrebované výbor doporučil zistiť možnosť kúpy auta Dacia Daster.

Z: výbor KK

Bod č. 2.
Predseda KK upozornil že nie je protokolárne odovzdaná funkcia účtovníka. Tajomník odpovedal že do 31.05.2022 nám nebola doručená Plná moc o zmene štatutárov a z toho dôvodu nie je možné zmenu realizovať v banke, tajomník zisti dôvod nakoľko všetky písomnosti boli zaslané v stanovej lehote na sekretariát RADY SRZ.

T: 22.týždeň 2022
Z: tajomník

Bod č. 3.
Tajomník upozornil že neboli v predaji hosťovacie povolenky na pstruhové vody a požiadal pokladníka nakoľko sa začína kaprová sezóna je potrebné dať do predaja a zverejniť miesta ich predaja : Predajňa Hronka Brezno, Krpáčovo Hotel Polianka, Predajňa mäsa na Kolkárni, Oroš Roman Nemecká.

T: ihneď
Z pokladník

Bod č. 4.
Tajomník predniesol návrh Darovacej zmluvy na podporné zarybnenie Hlavátky Podunajskej na 3 ročné obdobie 2022-2024. Výbor s návrhom súhlasil a poveril tajomníka administratívne zmluvu doriešiť.

Z: tajomník

Bod č. 5.

Tajomník informoval výbor o povinnosti menovať Disciplinárnu komisiu prvého stupňa a požiadať členov DK o súhlas či vo volebnom období 2022-2026 bude možné ich opätovne menovať

T: v texte
Z: tajomník

Bod č.6.
Tajomník požiadal výbor a hospodára o kontrolu prírastkov Pd, a Pp. na odchovnom zariadení na deň 17.06.2022

T:v texte
Z: hospodár

Bod č. 7.
Tajomník informoval výbor o druhej aplikácii bakteriálneho odbahnenia pre rok 2022 ktoré boli aplikované 18.05.2022 tajomník zaslal správu na vedenie ŽP a. s. tak ako je uvedené v zmluve.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č. 8.
Tajomník informoval výbor o potrebe zamerania výšky naplavenín na VN Hnusno II pracovníkom KoBio s.ro. pri plnej hladine vody. Predpokladaný termín realizácii 23-24 týždeň 2022 podľa možnosti pracovníka a počasia. Tajomník zabezpečí na termín pracovníka Investičného oddelenia ŽP a. s. a pripraví zadanie na opravu čistiacej šachty prívodného potrubia vody do kanálov rýb a následnú cenovú ponuku

T: v texte
Z: tajomník

Bod č.9.
Člen výboru pre prácu z mládežou požiadal výbor o prevzatie finančnej hotovosti dobrovoľného príspevku na ich činnosť . Výbor doporučuje aby sa protokolárne finančná hotovosť odovzdala za prítomnosti štatutárov a pokladníka.

Z: v texte

Bod č.10.
Tajomník predniesol návrh na zvýšenie dotácie pri cestovných nákladoch vedúcich KMR z 500 € na 1000€ výbor po rozprave návrh schválil.

T: trvale

Z: pokladník

Bod č.11.
Hospodár požiadal výbor o potrebe dovozu krmiva z B. Potoka výbor doporučuje dovoz 1000 kg.

Z: hospodár

Bod č. 12.
Predseda informoval výbor o bodoch splnenia z Vestníka č. 2. ktoré je potrebné zaslať na sekretariát RADY SRZ do 31.05.2022.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č. 12. Rôzne.
Tajomník informoval výbor o  došlej a odoslanej pošte, o zmene sadzby za 1.km jazdy cestovných nákladov z 0.193 na 0.213 € ktorá platí od 01.05.2022, o krajskej porade predsedov a tajomníkov v termíne 04.06.2022 v Rykynčiciach, o potrebe podania žiadosti na OÚ na odvolanie a menovanie hospodára , predseda KK požiadal o potrebe realizácie kaskád
na lovných potokoch, o žiadosti predsedu KK na chatu Jasenie v termíne 08-10.07.2022 výbor súhlasí. Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 28.06.2022.

Zapísal tajomník M. Kobela