Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.04.2022

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.04.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ: Miroslav lang. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 4 boli splnené

Bod č. 2

Žiadosť Ing. Milana Bullu o zrušení členstva z výboru. Výbor súhlasí a poveril tajomníka na základe výsledkov volieb listom požiadať Petra Mikloška o členstvo vo výbore.

Z: tajomník
T: 18 týždeň 2022

Bod č. 3

Predseda predniesol návrh funkcii členov výboru pre funkčné obdobie 2022-2026 a poveril tajomníka pripraviť uznesenie z výboru a zverejnenia na stránku organizácie.

Z: tajomník

Bod č. 4

Preteky LRÚ 30 ročník o pohár starostu obce Podbrezová.

Termín pretekov:

  • 07.05.2022 dospelí
  • 08.05.2022 deti
  • Riaditeľ pretekov : Miroslav Lang
  • Hlavný rozhodca : Zdeno Malček

Ceny pre účastníkov zabezpečí predseda a pokladník. Po skončení pretekov bude účastníkom podaný guľáš.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 5

Začiatok pstruhovej sezóny predseda podal ústnu správu.

Bod č. 6

Predseda poveril hospodára zvolať vedúcich brigádnických skupín v termíne 18.-19. týždeň 2022 tak ako je uvedené v prílohe Uznesenia z VČS .

Z: v texte
T. v texte

Bod č. 7 – Rôzne

Zabezpečenie siete na výlov pstruhov: zodpovedný hospodár, v prípade opravy čistiacej šachty privádzača do odchovných kanálov Ing. Ivan Zemko zisti možnosti opravy a cenových ponúk na opravu, protokolárne odovzdanie tlačív a razidiel predsedov OZ a predsedu KK. Najbližšie zasadnutie výboru bude 31.05.2022 v kancelárii OZ SRZ

Zapísal podpredseda OZ Milan Motyčka.