Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 19.04.2022

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 19.04.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Všetky úlohy zo zápisu č. 3 boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o konferencii „rybo žravé predátory“ ktorá sa uskutočnila dňa 07.04.2022 v Žiline a pripraví diskusný príspevok na VČS.

Z: tajomník

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o potrebnej evidencii liečiv RUPÍN a ich aplikácii na revíroch OZ Podbrezová.

Z: hospodár

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o zabezpečovaní VČS ( občerstvenie, kinosála, ozvučenie a záznam, zaslaní pozvánok , a počte členov volebnej komisie.

Z: výbor

Bod č. 5

Tajomník predniesol návrh na uznesenie a jeho príloh (dátumy výdaja povolení pre rok 2023, preteky LRÚ, zabezpečenie plakiet Myšiak , štítky na poháre pretekov dospelých a detí ktoré daroval člen výboru Peter Lihan, zásady vykonávania brigád, rozdelenie vedúcich brigád podľa spádovosti obcí.

Bod č. 6

Tajomník, predseda KK, účtovník prečítali správy o činnosti na VČS 22.04.2022. Výbor správy zobral na vedomie

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 7

Tajomník zapísal žiadosti na chatu Jasenie, Richtárovo takto:

  • Juraj Cibuľa                        06.05.-09.05.2022
  • Miroslav Lang                   27.05.-29.05.2022
  • Lihan Peter                        24.06.-26.06.2022
  • Ján Gaboň                          13.05.2022 (Richtárovo)

Výbor zo žiadosťami súhlasil.

Z: správcovia
T: v texte

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, podpísaní žiadosti o dotáciu na preteky o pohár starostu obce Podbrezová, valnom zhromaždení a.s. Slovryb, situácii v areáli bývalej Petrochemy Dubová kde hrozí ekologická havária na rieke Hron a písomnom oznámení na RADU Žilina.

Predseda Ing. Vladimír Vajs poďakoval výboru a komisiám za prácu vo funkčnom období 2018-2022 a zasadnutie následne ukončil.

Zapísal tajomník OZ M. Kobela                                                                 Podbrezová dňa 19.04.2022