Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.06.2021

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.06.2021

Zasadnutie otvoril a riadil podľa plánu práce predseda OZ SRZ Podbrezová Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 3 boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník podal ústnu správu o oprave kanála č.1. koniec opravy by podľa rozpisu prác, tak ako je uvedené v projekte a všetkých vyjadrovaniach dotknutých organizácii by mal byť 30-31. týždni 2021.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 3

Predseda požiadal tajomníka , účtovníka a predsedu KK o prečítaní správ, navrhnutom programe a zabezpečenia podľa epidemiologických opatrení na VČS ktorá sa uskutoční dňa 09.07.2021 a pripomenul o zverejnenie na stránku SRZ Podbrezová a zaslaním pozvánok členom OZ. Stretnutie členov výboru bude pred VČS o 14:00 v Dome kultúry ŽP na Kolkárni

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o možnosti odkúpenia člna v 26. týždni 2021 s možnosťou montáže elektrického motora pre potreby hospodára, aplikácii baktérii a zakrmovania násad a liečiv Rupín na VN od Romana Oroša za zostatkovú sumu 200 €. Výbor informáciu zobral na vedomie a súhlasí s odkúpením.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník požiadal členov výboru ktorí odovzdali razítka na zmenu textov aby si prevzali proti podpisu u pokladníka

Z: pokladník
T: 26. týždni

Bod č. 6

Vedúci RS informoval výbor o zahájení kaprovej sezóny. Tajomník informoval výbor o údajne zaplesnených kaprov K 4 a viac, na VN Krpáčovo, hospodár zistí príčinu v 26. týždni a bude informovať výbor prípadne p. predsedu OZ .

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 7

Hospodár informoval výbor o hlásenom úhyne Pd na sútoku potoka Osrblianka do Čierného Hrona, pravdepodobný úhyn pochádza z domáceho chovu. Tajomník bude informovať Inšpekciu životného prostredia B. Bystrica.

Z: tajomník
T: ihneď

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, podal ústnu správu o zasadnutí RADY SRZ Žilina : zrušenie pretekov „Zlatý blyskáč“, novelizácii Volebného poriadku platného od 01.01.2022, pri zmene štatutárov zabezpečiť podpisové vzory a o Slávnostnej schôdzi z príležitosti 95. rokov SRZ ktorá sa uskutočni dňa 11.09.2021 v Žiline výbor zobral informáciu na vedomie. Tajomník požiadal výbor o zmenu názvu pretekov v LRÚ pre „Spolupracujúce firmy a fyzické osoby“ na „Memoriál Petra Oroša“ výbor s návrhom súhlasil. Člen výboru Peter Lihan informoval výbor o chate Jasenie a požiadal z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti o uvoľnenie z funkcie správcu chaty a doporučil aby správcu po dohode s výborom robil Marcel Majerník bytom Jasenie výbor s návrhom súhlasil.

Zasadnutie výboru ukončil predseda OZ SRZ Ing. V. Vajs. Najbližšie zasadnutie bude dňa 27.07.2021.

Zapísal tajomník OZ SRZ Podbrezová Milan Kobela