Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru OZ SRZ zo dňa 27.07.2021

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru OZ SRZ zo dňa 27.07.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ SRZ p. Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh z VČS konanej dňa 09.07.2021

Predseda požiadal tajomníka aby informoval výbor o schválenom uznesení, zápisnici a tlačív ktoré boli zaslané na sekretariát RADY SRZ Žilina. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: tajomník

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o vyjadrení právneho oddelenia RADY SRZ o diskusnom príspevku člena OZ SRZ Podbrezová Tibora Benedika ml. Výbor informáciu zobral na vedomie a poveril tajomníka aby vyjadrenie právneho oddelenia bolo zverejnené na stránke OZ SRZ Podbrezová.

Z: tajomník
T: 31.týždeň 2021

Bod č. 3

Tajomník požiadal výbor aby na základe diskusného príspevku p. Tibora Benedika ml. bolo prijaté „Uznesenie“ z výboru o vyčlenení finančných prostriedkov na preteky organizované SRZ pre krúžky mladých rybárov. Výbor doporučil vyčleniť a účelovo viazať 500 € na cestovné a ubytovanie pre pretekárov s doprovodom jedného vedúceho krúžku mladých rybárov pre rok 2021 a po skončení podať písomnú správu o účasti na pretekoch LRÚ a zúčtovať náklady spojené spretekmi do konca októbra 2021.

Z: výbor, vedúci krúžkov
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník požiadal výbor na základe diskusného príspevku člena OZ SRZ Juraja Huberta o organizovaní brigád zvolať vedúcich brigádnických skupín na deň 04.08.2021 o 15:00 hod na odchovné zariadenie Richtárovo. Výbor s požiadavkou súhlasil.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník tlmočil predsedu DK Mgr. Ľubomíra Pôbiša o disciplinárnom šetrní bývalého člena OZ SRZ Podbrezová Nguiem Lam toho času člena OZ SRZ Jelšava o disciplinárnom šetrení DK OZ SRZ Jelšava ktoré bolo zaslané na RADU SRZ Žilina.

Bod č. 6

Hospodár informoval výbor o poteru kapra na VN Richtárovo s možnosťou usporiadania detských pretekov a odlovené malé kapre vymeniť za jesennú násadu za K3 . Organizovaním pretekov krúžku mladých rybárov bol poverený člen výboru Mgr. Patrik Piljar. Preteky výbor doporučil organizovať spôsobom na bič na deň 21-22.08.2021 zo zabezpečením s vedúcimi krúžkov mladých rybárov.

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 7

Predseda OZ SRZ Podbrezová doporučil výboru aby práce na rekonštrukčných prácach odchovného zariadenia Richtárovo koordinoval tajomník OZ SRZ Podbrezová ktorý zároveň informoval výbor o prácach ktoré pokračujú podľa harmonogramu a schváleného projektu. Výbor s doporučeným súhlasil.

Z: v texte
T: do 32. týždňa 2021

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval o došlej a odoslanej pošte a príprave na 35. výročie spolupráce s MsO SRZ Lučenec na dni 27-29.08.2021, o odvoze Pp 1+ RADOU SRZ Žilina na deň 29.07.2021, hospodár podal ústnu správu o zarybnení Pp1+ všetkých lovných potokov obhospodarovaných OZ SRZ Podbrezová v mesiaci júl 2021.

Predseda následne zasadnutie výboru ukončil a požiadal členov predsedníctva o účasti na spoločnom zasadnutí s vedúcimi brigád na deň 04.08.2021. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 24.08.2021 o 15:30 hod v kancelárii OZ SRZ na Kolkárni . Zapísal tajomník OZ Milan Kobela