Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 31.08.2021

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 31.08.2021

Zasadnutie otvoril a riadil podľa plánu práce predseda OZ SRZ Podbrezová Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy ktoré boli na zasadnutí výboru zo dňa 20.08.2021 splnené.

Bod č. 2

Predseda v krátkosti zhodnotil 35. rokov spolupráce s MsO Lučenec ktoré bolo v dňoch 27.-29.08. 2021.

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o iniciatíve  časti niektorých združení chovateľov rýb na Slovensku o využívaní vôd kde žiadajú aby bol výkon rybárskeho práva umožnený  na tečúcich vodách aj iným subjektom ako je uvedené v zákone o rybách. Tajomník bude podrobne informovať výbor po zasadnutí RADY ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2021 v Žiline.

Termín: v texte
Zodpovedný: tajomník

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o oslavách 120 rokov všeľudového rybolovu v najstaršej organizácii  Tisovec dňa 04.09.2021  na ktorých sa zúčastni podľa pozvánky predseda a tajomník. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Termín: v texte

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o oslavách 95. rokov SRZ dňa 11.09.2021 na ktorých sa zúčastni ako delegát našej organizácie podpredseda OZ Milan Motyčka a člen RADY SRZ Milan Kobela. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Termín: v texte

Bod č. 6

Nakoľko sú rekonštrukčné a údržbárske práce na odchovnom zariadení  praktický skoro hotové  na návrh tajomníka usporiadať spolu s ukončením prác nultý ročník „ Memoriál Petra Oroša“  na deň 02.10.2021 a pozvať tajomníka RADY SRZ a všetkých ktorí sa na rekonštrukcii  podieľali.

Termín: v texte
Zodpovedný: výbor

Bod č. 7

Hospodár podal ústnu správu o zarybnení revírov k 31.08.2021 obhospodarovaných našou organizáciou podľa plánu zarybnenia, bude potrebné zarybniť jesenné zarybnenie, výlovy z chovných potokov Lopejské Čelno, Grapeľ, Kostolný potok a potok Hnusné budú zlovené s pomocníkom hospodára Kristianom Majerníkom v mesiaci september a október 2021.  

T: v texte
Z: hospodár

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a administratívnych oznamovacích prácach dotknutých organizácii rybo chovného zariadenia Richtárovo v mesiaci september 2021 a písomnom stanovisku právneho oddelenia RADY k diskusnému príspevku z VČS T. Benedika ml. ktoré bude zverejnené na stránke organizácie.  Účtovník podal ústnu správu o hospodárení za prvý polrok 2021. Predseda následne ukončil zasadnutie výboru. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa potreby  v mesiaci september.

Zapísal tajomník  OZ Milan Kobela