Zápisnica č. 8 z mimoriadneho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2021

Zápisnica č. 8 z mimoriadneho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda  Ing. Vladimír Vais. Prítomní podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení: 3, neospravedlnení: 2).

Bod č. 1 – Vozidlo LAND ROVER a jeho technický stav.

Vozidlo neopravovať nakoľko predbežná suma opravy sa pohybuje na úrovni 2 500 €. Zabezpečiť kúpu auta do 1 000 € s platnou STK a EK aspoň na 1 rok v technickom stave, ktorý nevyžaduje náklady na opravy a pneumatiky.

Za hlasovali všetci prítomní.
Zodpovední : všetci prítomní

Bod č. 2 – Výlovy chovných potokov.

Grapeľ  zlovený 119 kg Pp – vypustené do Vajskovského potoka. Kostolný potok a Lopejské čelno – dňa 20.10. 2021 . Auto zabezpečí Miroslav Lang.

Bod č. 3

Mimoriadna jednorázová odmena formou Zmluvy o dielo vo výške 500 € pre stavebný dohľad nad rekonštrukciou chovného zariadenia Richtárovo pre tajomníka SRZ- MO Podbrezová Milana Kobelu.

Za hlasovali všetci prítomní.
Termín : 26.10.2021
Zodpovedný: pokladník Ing. Ševčík

Vážení kamaráti, priatelia, členovia rybárskej organizácie v Podbrezovej, v zápise č. 8 zo dňa 19.10.2021 je uvedené v bode 3. mimoriadna odmena pre tajomníka atď. Nakoľko som nebol prítomný  na zasadnutí, požiadal som zapisovateľa zápisnice aby bol bod č. 3 stiahnutý zo zápisu. Žiaľ  do dnešného dňa sa tak nestalo a mojou povinnosťou je dať zverejniť zápis na stránku. Verejne prehlasujem že mimoriadnu odmenu si NEPREBERIEM robil som to pre Vás členov a sľúbil som už zosnulému predsedovi Petrovi Orošovi že spoločné dielo dokončím. Ďakujem za pochopenie.

Milan Kobela