Zápisnica č. V3/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 17. 03. 2023

Zápisnica č. V3/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 17. 03. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Zdeno Malček, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Roman Oroš, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení Radoslav Gibala, Peter Lihan, Milan Motyčka,  neospravedlnený neprítomný Milan Kobela. Za kontrolnú komisiu prítomní František Potočár a Milan Pančík, ospravedlnený neprítomný PaedDr. Jozef Chlebovec.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že všetci členovia navrhnutí na vyznamenanie boli pozvaní listom a bola im zaslaná návratka s informáciou, ako môžu potvrdiť účasť. Taktiež boli emailom pozvaní hostia – SRZ MsO Lučenec, Brezno a Banská Bystrica a telefonicky MsO Rimavská Sobota, pričom prisľúbili účasť z MsO Lučenec a Rimavská Sobota. Predseda pozval zástupcu ŽP, a.s., tajomník pozval zástupcov ŽP Informatiky s.r.o. a obce Podbrezová.

Bod č. 2 – Príprava členskej schôdze a slávnostnej členskej schôdze.  

            Výbor prešiel jednotlivé body programu s tým, že určil jednotlivých členov komisií a pracovného predsedníctva, ktorí budú na členskej schôdzi navrhnutí. Tajomník pripomenul postup na členskej schôdzi v zmysle Metodického pokynu pre konanie členských schôdzí MO SRZ/ObO MsO SRZ a mestských konferencií MsO SRZ. Jozef Ševčík navrhol doplnenie správy o činnosti výboru. Výbor sa dohodol na celkovom priebehu členskej schôdze.

Bod č. 3 – Rôzne.

Tajomník informoval výbor o príprave dotácie na zarybnenie hlavátkou, zmluva bude zaslaná organizácii. Informoval o doručenej pošte. Lesy SR OZ  Poľana, Kriváň pozvali SRZ MO Podbrezová na pracovné stretnutie do Predajnej na deň 22. 03. 2023 z dôvodu, že plánujú ťažiť drevo a následne ho prevážať cez existujúci brod na rieke Hron. Pracovného stretnutia sa zúčastní predseda.

Peter Lihan dostal od výboru úlohu monitorovať v prípade výkonu prepravy dreva, či nedochádza ku škodám – hlasovanie všetci prítomní ZA návrh.

Z: P. Lihan

T: priebežne do ukončenia

Tajomník informoval o maile z Rady SRZ, ktorým si DK Rady vyžiadala podklady k začatému disciplinárnemu konaniu. Predseda informoval o ponuke občianskeho združenia na pomoc v rámci projektu Čistíme Slovensko.

Výbor sa dohodol na konaní najbližšieho výboru dňa 04. 04. 2023 so začiatkom o 15.30 h. Hlasovanie – všetci prítomní ZA.

Jozef Ševčík požiadal o zmenu termínu vydávania povolení na rybolov z 08. 04. 2023 na 15. 04. 2023 z dôvodu Veľkonočných sviatkov počas pôvodného termínu. Tajomník zabezpečí zverejnenie upozornenia na stránke.

Z: tajomník

T: obratom

Účtovník informoval výbor o obratoch a zostatku na účte.

Hospodár informoval výbor o plánovanom kontrolnom výlove oblastným ichtyológom na výskumné účely.

Tajomník informoval o zaslaní žiadosti na opätovné schválenie chovu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z dôvodu konca platnosti osvedčenia.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 04. 04. 2023.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar