Zápisnica č. V4/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 04. 04. 2023

Zápisnica č. V4/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 04. 04. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 11 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Zdeno Malček, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Roman Oroš, Radoslav Gibala, Peter Lihan, Milan Motyčka, Milan Kobela, teda výbor bol uznášaniaschopný Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár a Milan Pančík. V priebehu zasadnutia prišiel pozvaný hosť – kronikár organizácie Vladimír Dančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že úloha pre P. Lihana je dlhodobá a teda trvá. Pracovného stretnutia v súvislosti s ťažbou dreva a prevozom cez Hron v Predajnej sa zúčastnil tajomník, následne boli splnené požiadavky vyplývajúce zo stretnutia.  

Bod č. 2 – Vyhodnotenie členskej schôdze.  

Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu schôdzi. Tajomník skonštatoval, že diskusné príspevky z členskej schôdze boli zodpovedané priamo na schôdzi zo strany tajomníka Rady SRZ, predsedu a hospodára. Dodatočne boli z dôvodu archivácie získané z počítača v Kultúrnom dome ŽP audiozáznamy z členských schôdzí z rokov 2017 a 2019 – 2022. Z dôvodu námietok Milana Kobelu k priebehu diskusie na členskej schôdzi mu bol mailovou poštou poskytnutý audiozáznam z členskej schôdze, o ktorý požiadal.

Bod č. 3 – Príprava na pstruhovú sezónu.

Vzhľadom na to, že sa nenasadzujú žiadne ryby, príprava spočíva v organizácii rybárskej stráže. Vedúci rybárskej stráže uviedol, že rybárska stráž je pripravená, členovia vedia, čo majú robiť.

Bod č. 4 – Príprava pretekov.

Tajomník pripomenul termín pretekov na VN Hnusné v dňoch 13.-15. 05. 2023. Výbor si rozdelil úlohy, čo sa týka rozhodcov, občerstvenia, cien a zabezpečenia parkovania. Milan Kobela navrhol, aby boli detské preteky otvorené, t.j., aby mohli prísť deti aj z okolitých organizácií.

                                                                                              Z: výbor

                                                                                              T: do 13. 05. 2023

Tajomník predstavil výboru návrh propozícií pretekov „Detská liga“ a poslal propozície členom výboru a KK elektronicky na pripomienkovanie. P. Lihan navrhol, aby sa súťažilo iba jednou technikou z dôvodu, aby nebola diskriminácia niektorých detí, ktorí nemajú náčinie na viacero techník.

Bod č. 5 – Rôzne.

            Predseda predniesol návrh k brigáde – čistenie Hrona. Dohodol sa termín brigády cez víkend 06. – 07. 05. 2023. Je potrebné zapojiť vedúcich brigádnických skupín.

            Hospodár informoval o zakŕmení na kaprových vodách a uložení hniezd na neres zubáča.

            Účtovník oboznámil výbor so zaplatenými faktúrami a zostatkom na účte organizácie.

            Predseda oboznámil výbor, že Kristián Majerník nestihol zaplatiť členský príspevok v termíne, ale má záujem zaplatiť a ostať členom. Výbor hlasoval o umožnení zachovania členstva Kristiána Majerníka. ZA hlasovali I. Zemko, P. Piljar, R. Oroš, M. Kobela, P. Lihan a M. Motyčka (6), PROTI hlasovali R. Gibala a P. Mikloško, ZDRŽALI SA J. Ševčík a M. Lang. Návrh bol schválený.

            Zo zasadnutia výboru odišli M. Kobela a P. Lihan, ostalo 9 členov výboru.

Vladimír Dančík poďakoval za vyznamenanie, ktoré dostal na členskej schôdzi. Predložil návrh uznesenia o kronike SRZ MO Podbrezová, ktoré prečítal tajomník. Všetci prítomní členovia výboru hlasovali ZA prednesené znenie uznesenia. Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 25. 04. 2023. Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar