Zápisnica č. V6/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 06. 2024

Zápisnica č. V6/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 06. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 10 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,    Roman Oroš, Ing. Ivan Zemko, Peter Mikloško, Peter Lihan, Zdeno Malček, Radoslav Gibala. Ospravedlnený neprítomný Ing. Ivan Ševčík, Milan Motyčka a Ing. Ľuboš žiak. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, Milan Pančík, František Potočár.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že úlohy v súvislosti s distribúciou hosťovacích povolení boli  splnené, povolenia boli rozvezené na distribučné miesta.

Bod č. 2 – Zhodnotenie začiatku lipňovej a kaprovej sezóny.

Výbor skonštatoval, že podmienky na lipňových revíroch nie sú zatiaľ vhodné na lov. Kaprová sezóna sa na kaprových revíroch začala bez komplikácií. Revíry sú priebežne zarybňované podľa zarybňovacieho plánu. Lipeň odchovaný na odchovných kanáloch bude vysadený, keď budú vhodnejšie podmienky. Rybárska stráž vykonáva kontroly priebežne.

Bod č. 3 – Informácia o chove rýb na odchovných kanáloch.

            Predseda informoval výbor o odchovaných rybách, ktoré boli vyskladnené obchodným partnerom a vyskladnenie ktorých je v pláne. Hospodár – ryby, ktoré nebudú vyskladnené partnerom, budú musieť byť vysadené v našich revíroch, pretože so zvyšujúcimi sa teplotami je vysoké riziko úhynu.

Bod č. 4 – Vyhodnotenie pretekov v LRU.

            Tajomník zhodnotil preteky v LRU, účasť pretekárov bola ako po iné roky. Úlovkov bolo menej ako v roku 2023, čo zrejme súvisí s poveternostnými podmienkami v dňoch konania pretekov. Dospelí pretekári si prvilastnili 3 ks kapra, 1 ks kapra bol privlastnený na detských pretekoch. Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že preteky dopadli veľmi dobre a medzi účastníkmi prevládala spokojnosť.  

Bod č. 4 – Rôzne.

            Na výbor bolo doručené vyúčtovanie za užívanie nebytových priestorov – kancelárie SRZ MO Podbrezová za rok 2024, z ktorého bol zistený preplatok 0,64 €.

            Podmienky brigád na stránke boli aktualizované.

            Vzhľadom na to, že najbližšie zasadnutie výboru je naplánované na august, dôležité veci bude v období do zasadnutia výboru riešiť predsedníctvo.

            Predseda – predsedníctvo sa musí v júli zísť, aby sa prebrali organizačné veci – činnosť členov výboru v zmysle organizačného poriadku; taktiež je potrebné dohodnúť sa na organizácii a evidencii brigád. Je potrebné vyriešiť režim s kľúčmi od kancelárie a archívu – prístup KK a DK.

  • ŽP a.s. potrebujú spustiť hladinu VN Richtárova z dôvodu revízie hrádze. Z dôvodu chovu rýb je to možné realizovať v mesiaci júl. Predseda dohodne prvý júlový týždeň.

Vedúci RS – odovzdal vyhodnotenie RS za 5 mesiacov roka 2024.

Predseda – na odchovné kanály je potrebné zakúpiť plastové zatrávňovače, ktoré budú uložené medzi sklad a prvý kanál z dôvodu blatistého terénu. Milan Pančík navrhol, že zatrávňovače by mohol kúpiť jeho brat kvôli zľave, pretože nedávno tiež kupoval, a kúpna cena mu bude preplatená. S týmto postupom súhlasili všetci prítomní.

Predseda KK – podnet Ing. Ševčíka – priebežne sa na ňom pracuje

  • zápisnice z výboru by mali byť kompletné, majú v nich byť všetky dôležité veci. Tajomník – všetko dôležité v zápisniciach je, žiadny zákon ani iný predpis neupravuje formu a obsah zápisnice.
  • Minister investícií sa vyjadril, že rybári vôbec nečerpajú eurofondy, je potrebné sa tým zaoberať a eurofondy využiť, jedna z možností by mohlo byť vyčistenie VN Tajch. Predseda – vypracovať projekt nie je jednoduché, je lepšie zaplatiť človeka (cca 2-3000 €), ktorí to vedia vpracovať a dotiahnuť do konca. Pomoc prisľúbil Ing. Gulas. Ing. Zemko – treba mať pripravený projekt a čakať na výzvu. Spolufinancovanie býva do 50%.

Boli zistené problémy s brigádnickou skupinou v Brusne, konkrétne v plánovaní a evidencii. Bude potrebné vec prebrať s vedúcim brigádnickej skupiny.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 13. 08. 2024. Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar