Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 04. 2024

Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 04. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Na začiatku zasadnutia sa predseda SRZ MO Podbrezová ospravedlnil predsedovi KK za konfrontáciu na predchádzajúcom zasadnutí.

Prítomní 10 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Peter Mikloško, Ing. Ľuboš Žiak, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, Peter Lihan. Ospravedlnený neprítomný Ing. Ivan Zemko. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, Milan Pančík. Ospravedlnený neprítomný František Potočár.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Vyhodnotenie ČS.

Tajomník skonštatoval, že členská schôdza prebehla bez problémov a boli splnené všetky náležitosti. Poďakoval členom výboru za dobrú organizáciu a plnenie úloh počas konania členskej schôdze.

Bod č. 2 – Diskusné príspevky z členskej schôdze.

Úprava brehov na VN Hnusno bude realizovaná v rámci brigád pred konaním pretekov v LRÚ. Výbor zobral na vedomie vzdanie sa funkcie vedúceho brigádnickej skupiny pre obec Medzibrod Michalom Majcherom st. Výbor prediskutoval návrh Milana Kamenského, že by sa ujal funkcie vedúceho brigádnickej skupiny pre členov starších ako 60 rokov, pričom vzhľadom na členenie brigádnických skupín podľa miesta bydliska nebude ustanovený, avšak bude mu poskytnutá súčinnosť v prípade potreby vykonania brigády, ktorú by zorganizoval. Peter Lihan navrhol, aby boli vedúci brigádnických skupín motivovaní, napríklad vydaním miestnej povolenky podľa vlastného výberu zdarma. Táto téma bude predmetom diskusie na zasadnutiach výboru v priebehom roka, pričom sa bude hľadať riešenie.

Bod č. 3 –Príprava na začiatok pstruhovej sezóny.

            Pokladník informoval, že je predaných 30 pstruhových povolení. Pred začiatkom pstruhovej sezóny sa uskutoční stretnutie rybárskej stráže, kde budú jej členovia informovaní o potrebe zvýšiť počet kontrol po začiatku sezóny. Hospodár informoval, že zatiaľ nebol vysadený pstruh potočný do žiadneho revíru z dôvodu vysokého vodného stavu. Keď budú vhodné podmienky, pstruh potočný bude vysadený.

Bod č. 4 – Príprava pretekov v LRÚ.

            Výbor sa dohodol na tom, že sa budú odovzdávať úspešným pretekárom poháre, deťom aj medaile. Výbor sa dohodol aj na občerstvení počas pretekov. Od obce budú zabezpečené stoly a lavice, bude potrebné osloviť starostu (predseda). Ceny pre ohodnotených pretekárov zabezpečia tajomník, hospodár a Roman Oroš, za účasti člena KK. Vedúci RS zabezpečí rozhodcov, v prípade potreby doplní rozhodcov hospodár. Tajomník zverejní propozície na webovej stránke organizácie.

Bod č. 5 – Rôzne

Tajomník informoval o doručenej pošte. Okrem iného informoval výbor o schválení zarybňovacieho plánu v znení, ako SRZ MO Podbrezová žiadala. Taktiež informoval o postupe disciplinárnej komisie vo veci podnetu zaslaného kontrolnou komisiou.

Ing. Jozef Ševčík položil otázku predsedovi KK namietal rozdiely v zápisniciach pri hlasovaní o rovnakej veci z 30.01.2023 neboli zverejnené mená kto ako hlasoval a v zápisnici z 12.03.2024 mená hlasujúcich zverejnené boli. Predseda KK odpovedal, že mená zverejnené byť majú.

Predseda KK uviedol, že KK dostala 2 podnety od Milana Kobelu, pričom sa zaoberala len jedným z nich, druhý KK zamietla. Ing. Jozef Ševčík zopakoval, že nedostal možnosť vyjadriť sa a nebol kontrolnou komisiou spísaný protokol, ktorý by slúžil ako podklad pre disciplinárne konanie. Predseda KK prečítal vyjadrenie Ing. Jozefa Ševčíka a uviedol, že toto vyjadrenie pripojil k podnetu na disciplinárnu komisiu.

Účtovník informoval o zostatku na účte, pohyboch a zostatku v prípade zaplatenia faktúry za tlačivá. Faktúra bude v nasledujúcich dňoch zaplatená.

Tajomník uviedol, že je potrebné vymeniť batériu v notebooku organizácie z dôvodu straty funkčnosti. Batéria bola objednaná na ŽP Informatika s.r.o.

Tajomník navrhol presunúť konanie najbližšieho zasadnutia výboru zo 14.05.2024 na 07.05.2024 z dôvodu dostatočného času pred konaním pretekov v LRU, s čím ostatní členovia súhlasili.

Predseda informoval, že je nutné zorganizovať brigádu na chate v Jasení.

Hospodár informoval o založení hniezd na výter zubáča a o kŕmení kapra pšenicou.

Predseda KK prečítal zo smernice o činnosti KK oprávnenia KK, že môže odoberať pre účely kontroly originály dokumentov.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 07. 05. 2024 Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar