Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 05. 2024

Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 07. 05. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Na začiatku zasadnutia sa predseda SRZ MO Podbrezová ospravedlnil predsedovi KK za konfrontáciu na predchádzajúcom zasadnutí.

Prítomní 10 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Ing. Ivan Zemko, Peter Mikloško, Ing. Ľuboš Žiak, Zdeno Malček, Radoslav Gibala. Ospravedlnený neprítomný Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, Milan Pančík, František Potočár.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že úlohy v súvislosti s konaním pretekov v LRU na VN Hnusno boli všetky splnené.

Bod č. 2 – Závery z predsedníctva SRZ MO Podbrezová.

Dňa 23. 04. 2024 sa konalo zasadnutia predsedníctva SRZ MO Podbrezová. Tajomník oboznámil členov výboru s obsahom zasadnutia predsedníctva. Predsedníctvo sa uznieslo na zmene režimu vybavovania stránok v kancelárii SRZ MO Podbrezová z dôvodu ukončenia dohody o vykonaní práce s Ing. Jozefom Ševčíkom. Predsedníctvo schválilo stránkové hodiny v kancelárii vždy v utorok v nepárnych týždňoch v čase od 12.30 h do 15.30 h s tým, že vybavovanie agendy budú zabezpečovať členovia výboru. Uvedené bolo schválené výborom s tým, že vždy na zasadnutí výboru sa dohodne, kto z členov výboru v nasledujúcom mesiaci bude prítomný počas stránkových hodín v kancelárii. Tajomník, ako zodpovedný za ceniny bude prítomný vždy. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia výboru.

Výbor SRZ MO Podbrezová schválil konanie detských pretekov v LRU na VN Richtárovo, organizovaných Tiborom Benedikom ml. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia výboru.

Hosťovacie povolenia budú distribuované hospodárom a tajomníkom do prevádzok Pizzeria a reštaurácia Lucia na autobusovej stanici v Podbrezovej, na hotel Polianka na Krpačove a v rybárskom obchode Hronka v Brezne.

Bod č. 3 – Preteky v LRU.

            Na konanie pretekov v LRU na VN Hnusno v termínoch 18.05.2024 (preteky dospelých) a 19.05.2024 (preteky detí) je všetko zabezpečené. Občerstvenie a nápoje bude zakúpené pred pretekmi.

Bod č. 4 – Rôzne.

            Tajomník informoval o doručenej pošte a doručených faktúrach. Tiež informoval o dotácii z občianskeho združenia „Catch mi if you can“ na zarybnenie hlavátkou podunajskou – bola podpísaná zmluva o dotácii. Dňa 08.06.2024 sa bude konať VZ spoločnosti Slovryb a.s., kde je organizácia SRZ MO Podbrezová pozvaná ako akcionár. Podrobnosti dohodnú štatutári. Výbor schválil formu vyplatenia dividend – prevodom na účet organizácie – všetci prítomní členovia hlasovali ZA.

            Predseda navrhol osadiť plastové zatrávňovače na odchovné kanály kvôli blatistému terúnu. Hlasovanie – všetci prítomní ZA.

                                                                                              Z: hospodár

                                                                                              T: po ukončení súčasného chovu

Predseda informoval o cene pstruha potočného v prípade predaja a navrhol, aby sme sa orientovali podľa cenníka Slovrybu. Výbor sa dohodol na cene 9,70 – 9,50 €/kg s tým, že cena môže byť znížená a v prípade nižšej ceny bude rozhodovať výbor. Hlasovanie – všetci prítomní za.  

Ing. Jozef Ševčík – je potrebné aktualizovať podmienky brigád na stránke.

Účtovník informoval výbor o príjmoch a výdavkoch za prvý kvartál 2024 a pomere k schválenému rozpočtu a o stave na účte. Záväzky má organizácia všetky uhradené.

Radoslav Gibala informoval o stave chaty v Jasení. Je potrebné opraviť most cez potok, lebo hrozí jeho zrútenie.

Hospodár informoval o vykonaných prácach na odchovných kanáloch a o vysadených rybách.

Predseda KK pripomenul, že podľa organizačného poriadku má pokladník informovať výbor, alebo predsedníctvo každý mesiac informovať o stave konania. Tajomník uviedol, že pokladník pred zasadnutím výboru informoval o odvedení hotovosti na účet a stave hotovosti v pokladni. Pokladník vymenoval príjmy a výdavky pokladne za posledný mesiac.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 11. 06. 2024

ZOZNAM UZNESENÍ zo zasadnutia výboru:

Uznesenie č. 5/2024 – zmena režimu úradných hodín v kancelárii SRZ MO Podbrezová do konca roka 2024 na každý nepárny týždeň v utorok od 12.30 h do 15.30 h  (schválené)

Uznesenie č. 6/2024 – konanie dvojkolových detských pretekov v LRU na VN Richtárovo v termínoch 04.05.2024 a 11. 05. 2024, organizovaných Tiborom Benedikom ml. (schválené)

Uznesenie č. 7/2024 – vyplatenie dividend z akcie v spoločnosti Slovryb a.s. formou prevodu  na účet (schválené)

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar