Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozývame Vás na riadnu členskú schôdzu MO SRZ Podbrezová, ktorá sa uskutoční dňa 22.4.202215.00 hod. v Dome kultúry ŽP a.s. Podbrezová s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Voľba volebnej komisie
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Správa o činnosti za rok 2021
 8. Správa o hospodárení za rok 2021
 9. Správa KK za rok 2021
 10. Plán hlavných úloh na rok 2022 až 2026
 11. Diskusia k predloženým správam
 12. Voľby do výboru, KK a delegátov na snem SRZ
 13. Správa volebnej komisie
 14. Uznesenie
 15. Záver

Upozorňujeme na povinnosť predloženia členského preukazu pri prezentácii a prekrytia horných dýchacích ciest  respirátorom.

Výbor MO SRZ Podbrezová