Zápisnica č. V5/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 25. 04. 2023

Zápisnica č. V5/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 25. 04. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 9 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Zdeno Malček, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Roman Oroš, Radoslav Gibala, Milan Motyčka, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení Peter Lihan a Milan Kobela. Za kontrolnú komisiu prítomní František Potočár a Milan Pančík. Ospravedlnený neprítomný PaedDr. Jozef Chlebovec. Na začiatku zasadania prítomný Michal Šaradín.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – zapožičanie raftov na brigádu na Hrone, príprava brigády.

            Michal Šaradín informoval výbor o poskytnutí 4 raftov na brigádu na rieke Hron – čistenie brehov od odpadkov, spôsobe ich využitia, rozdelenie na úseky a taktiež o osobách, ktoré budú rafty obsluhovať. Výbor informácie zobral na vedomie. Následne sa výbor dohodol na organizácii brigády dňa 06. 05. 2023 na rieke Hron.

Bod č. 2 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že úloha pre P. Lihana je dlhodobá a teda trvá. Do 13. 05. 2023 trvajú úlohy týkajúce sa prípravy pretekov v LRU na VN Hnusné.

Bod č. 3 – Príprava pretekov v LRU.  

            Predseda informoval výbor o prebiehajúcich prípravách na občerstvenie pretekárov a organizátorov na pretekoch v LRU na VN Hnusné v dňoch 13.-14. 05. 2023. Ceny pre víťazov zabezpečia predseda a pokladník. Tajomník informoval o objednaných cenách, ktoré majú byť doručené v najbližších dňoch. Všetky záležitosti ohľadom pretekov sa udú vybavovať priebežne do konania pretekov.

Bod č. 4 – Vyhodnotenie začiatku pstruhovej sezóny.

            Tajomník skonštatoval, že v prvé dni od začiatku pstruhovej sezóny bol zistený vyšší pohyb rybárov na pstruhových revíroch. Vedúci rybárskej stráže skonštatoval, že bolo vzhľadom na vyšší počet rybárov vykonaných málo kontrol.

Bod č. 5 – Rôzne.

            Tajomník informoval o ponuke satelitného internetového príjmu na odchovné kanály, ktoré je potrebné z dôvodu priebežnej administratívy výpočtovou technikou a zavedenie bezpečnostného kamerového systému. Za reagovanie na ponuku hlasovalo všetkých 9 prítomných členov výboru. Tajomník bol poverený oslovením firmy poskytujúcej internetové pripojenie a objednaním služby.

                                                                                                          Z: tajomník

                                                                                                          T: obratom    

            Predseda predstavil grafický návrh na reprezentačné tašky, objednaných bude 1000 ks.

            Podpredseda otvoril tému zábradlia pri VN Tajch, ktoré je poškodené. Informoval o stretnutí so starostom obce Podbrezová a návrhoch riešenia opravy. Výbor bude záležitosť riešiť priebežne.

            Tajomník informoval výbor o doručenej pošte. Výbor sa dohodol na vyslaní Petra Mikloška na kurz lovu agregátom, tajomník odošle prihlášku zodpovednému zamestnancovi Rady SRZ.

                                                                                                          Z: tajomník

                                                                                                          T: obratom

            Výbor prerokoval žiadosť o poskytnutie časti lipňového revíru č. 10 – Hron na kolo pretekov v LRU – Mucha. Výbor schválil poskytnutie revíru od hranice s revírom SRZ MO Brezno na dni 19. a 20. 08. 2023 počtom hlasov všetkých 9 prítomných členov výboru ZA.

Predseda predniesol návrh k brigáde – čistenie Hrona. Dohodol sa termín brigády cez víkend 06. – 07. 05. 2023. Je potrebné zapojiť vedúcich brigádnických skupín.

            Predseda požiadal výbor o schválenie kúpy oxymetra, potrebného kvôli chovu na odchovných kanáloch v Richtárove. Kúpu výbor schválil počtom hlasov všetkých 9 prítomných ZA.

            Tajomník predniesol výboru návrh uznesenia o zvolení predsedníctva SRZ MO Podbrezová. Výbor schválil Uznesenie č. 2 počtom hlasov všetkých 9 prítomných členov výboru ZA. Predsedníctvo výboru tvorí predseda, podpredseda, tajomník a hospodár, ktorí majú hlasovacie právo na zasadnutí predsedníctva. Uznesenie č. 2 je súčasťou tejto zápisnice.

            Účtovník informoval výbor o pohyboch a zostatku na účte organizácie.

Výbor sa z dôvodu neprítomnosti viacerých členov výboru na plánovaný termín zasadnutia výboru dohodol na zmenu a presunul zasadnutie výboru na deň 23. 05. 2023.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 23. 05. 2023.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar