Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 5 členovia výboru: Milan Motyčka Miroslav, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, teda výbor nebol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Patrik Piljar, Miroslav Lang, Ing. Ivan Zemko, Peter Mikloško,. Peter Lihan a Milan Kobela. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár a Milan Pančík.

Z dôvodu, že výbor nebol uznášaniaschopný, podpredseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 06. 06. 2023.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar