Zápisnica č. V7/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 06. 06. 2023

Zápisnica č. V7/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 06. 06. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 8 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Zdeno Malček, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Roman Oroš, Radoslav Gibala, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení Peter Lihan, Milan Motyčka a Milan Kobela. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár a Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Predseda poďakoval členom výboru, ktorí sa osobne zúčastnili brigády na Hrone dňa 06. 05. 2023 a navrhol odmeniť Michala Šaradina a tiež poďakoval všetkým, ktorí prispeli k organizácii pretekov na VN Hnusné.

Bod č. 1 – kontrola úloh.

            Satelitné internetové pripojenie na odchovných kanáloch bolo zriadené, úloha splnená. Člen výboru P. Mikloško bol prihlásený na kurz obsluhy agregátu. Úloha týkajúca sa prevozu drevnej hmoty cez Hron v Predajnej stále trvá (P. Lihan).

Bod č. 2 – Správa o čistote vôd.

Tajomník a predseda podrobne zhodnotili brigádu – čistenie Hrona, ktorá sa konala 06. 05. 2023. Z dôvodu neprítomnosti P. Lihana správa o čistote vôd prerokovaná nebola, bod sa presúva na ďalšie zasadnutie výboru.

Bod č. 3 – Vyhodnotenie pretekov v LRU.  

            Tajomník vyhodnotil preteky dospelých konané dňa 13. 05. 2023, pričom skonštatoval, že nikto zo zúčastnených nemal dôvod na nespokojnosť. Taktiež zhodnotil, že organizácia pretekov detí v nedeľu 14. 05. 2023 bola zvládnutá výborne, rovnako ako v sobotu. Tajomník vyhodnotil tiež detskú ligu konanú v priebehu mesiaca máj, liga splnila účel, deti viditeľne získavali praktické skúsenosti a zručnosť.

Bod č. 4 – Rôzne.

            Tajomník informoval o doručenej pošte. Okrem iného bolo doručené „Osvedčenie na chov rýb“ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je platné 10 rokov. Tajomník sa zúčastnil valného zhromaždenia Slovryb a.s. a informoval výbor o voľbách predstavenstva a dozornej rady a o nevyplatení dividend za rok 2022 z dôvodu reálneho hospodárskeho výsledku. Tajomník upozornil na potrebu výmeny odznakov a preukazov RS. Tajomník informoval o cenovej ponuke na kamerový systém na chovné kanály.

Hlasovanie: ZA montáž kamerového systému boli všetci 8 prítomní členovia výboru.

                                                                                                          Z: hospodár

                                                                                                          T: obratom    

Tajomník informoval o veterinárnom vyšetrení chovaných rýb, ktorým neboli zistené žiadne choroby u rýb chovaných SRZ MO Podbrezová.

Hlasovanie: ZA kúpu plechový diskov na obutie letných pneumatík na vozidlo SRZ MO Podbrezová Dacia Duster všetci 8 prítomní členovia výboru.

                                                                                                          Z: tajomník

                                                                                                          T: obratom    

Hlasovanie: ZA kúpu chemickej toalety na odchovné kanály bolo 7 prítomných členov výboru zdržal sa Radoslav Gibala.

                                                                                                          Z: tajomník

                                                                                                          T: obratom    

Tajomník navrhol odmeniť kronikára Vladimíra Dančíka za jeho prácu, hlavne za reštauráciu starých kroník, pričom navrhol sumu 300,-€

Hlasovanie: ZA vyplatenie odmeny kronikárovi vo výške 300,- € boli všetci 8 prítomní členovia výboru.

Predseda informoval, že definitívne je rozhodnuté o tom, že v súvislosti s konaním MS v LRÚ mucha je revír SRZ MO Podbrezová Hron č. 10a vyčlenený ako tréningový, čomu je potrebné prispôsobiť predaj hosťovacích povolení pre nečlenov.

Predseda informoval o pripravovaných prácach na chate v Jasení (natretie strechy, osadenie stĺpikov oplotenia).

Účtovník informoval o zostatku na účte SRZ MO Podbrezová.

Hospodár informoval o tom, že bolo dovezené krmivo a na VN Krpáčovo bol vysadený kapor rybničný, pričom vysadené ryby nie sú hájené.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 23. 05. 2023.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar