Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 6 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,  Peter Mikloško, Roman Oroš, Peter Lihan, Milan Motyčka, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení Zdeno Malček, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Radoslav Gibala a Milan Kobela. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec a Milan Pančík, ospravedlnený neprítomný František Potočár.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – kontrola úloh.

            Na chovných kanáloch bol namontovaný kamerový systém, ktorý je funkčný. Výstup na mobilný telefón bol inštalovaný hospodárovi, predsedovi a tajomníkovi.

            Boli zakúpené plechové disky na vozidlo Dacia Duster.

            Bola zakúpená chemická toaleta na odchovné kanály.

Bod č. 2 – Zhodnotenie začiatku kaprovej a lipňovej sezóny.

Tajomník konštatoval, že na lipňovom revíri nebolo od začiatku sezóny možné loviť kvôli stavu vody. Na VN Krpačovo bolo vysadené 500 kg kapra rybničné, z dôvodu začiatku sezóny bez hájenia. Na VN Richtárovo bol vysadený pstruh dúhový z vlastného chovu. Vedúci rybárskej stráže bol informovaný o vysadených rybách a obratom informoval členov rybárskej stráže. Kontroly rybárskou strážou sa konajú priebežne.

Predseda informoval, že vysadenie amura na VN Tajch prináša výsledky v zmysle likvidácie vodných porastov.

Bod č. 3 – Sprava hospodára o plnení zarybňovania /chov Pp, Pd/.  

            Z dôvodu neprítomnosti hospodára informoval predseda o stave chovu na odchovných kanáloch, vysadených rybách z vlastného chovu.

Bod č. 4 – Rôzne.

            Tajomník informoval o doručenej pošte. Od Nadácie ŽP boli vybavené oceľové rúrky, ktoré budú použité na odchovných kanáloch a na chate v Jasení na oplotenie. Tajomník zverejnil informáciu o predaji hosťovacích povolení na lipňové revíry v anglickom jazyku z dôvodu blížiacich sa MS v LRU a vyčlenenia nášho revíru ako tréningového.

Predseda navrhol kúpiť zariadenie na okysličovanie kanálov, vysvetlil spôsob fungovania a výhody.

Hlasovanie: ZA kúpu prevzdušňovacieho čerpadla všetci 6 prítomní členovia výboru.

Peter Mikloško informoval o absolvovaní kurzu na lov rýb agregátom. Doporučil výboru schváliť nákup batérie pre agregát na základe informácií z kurzu.

Hlasovanie: ZA kúpu batérie na agregát všetci 6 prítomní členovia výboru.

Predseda informoval o zostatku na účte a o uskutočnených a očakávaných pohyboch na základe informácie od účtovníka.      

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční podľa plánu práce dňa 29. 08. 2023. Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar