Zápisnica č. V9/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 28. 08. 2023

Zápisnica č. V9/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 28. 08. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 8 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,  Zdeno Malček, Milan Motyčka, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Radoslav Gibala, Milan Kobela. Neprítomní ospravedlnení Peter Lihan, Ing. Ivan Zemko, Roman Oroš. Za kontrolnú komisiu prítomný František Potočár, ospravedlnení neprítomní PaedDr. Jozef Chlebovec a Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – kontrola úloh.

            Z predchádzajúceho zasadnutia výboru nevyplývala žiadna konkrétna uložená úloha.

Bod č. 2 – Správa o hospodárení za I. polrok 2023.

Z dôvodu neprítomnosti účtovníka hospodárenie za I. polrok 2023 vyhodnotil predseda, pričom informoval členov výboru so zostatkom na účte, prehľade zaplatených faktúr a o tom, aké výdavky ešte bude potrebné uhradiť. Podrobnejšia správa o hospodárení bude podaná za prítomností účtovníka na ďalšom zasadnutí výboru.

Bod č. 3 – Zabezpečenie výlovov.  

            Hospodár informoval výbor o pláne vyloviť potoky v Predajnianskom Čelne, Lopejskom Čelne a potok Veľký Grapeľ. Výlovy sa uskutočnia v priebehu mesiaca október, keď klesnú teploty.

                                                                                                                      Z: hospodár

                                                                                                                      T: október 2023

            Hospodár ďalej informoval o tom, že v priebehu dvoch týždňov príde nová násada do chovných kanálov, preto je potrebné kanály vyprázdniť. Tiež je potrebné odkopať prítok do prvého kanála z dôvodu slabého tlaku vody, zistiť príčinu a odstrániť ju.

Bod č. 4 – Povolenia na lov hlavátky podunajskej.

            Výbor schválil objednanie 85 povolení na lov hlavátky podunajskej v cene 100,- € pre členov SRZ a 15 povolení v cene 200,- € pre nečlenov.

Hlasovanie: 7 členov výboru ZA, zdržal sa Ing. Jozef Ševčík.

Bod č. 5 – Rôzne.

            Tajomník informoval o doručenej pošte. ŽP a.s. zaslalo SRZ MO Podbrezová písomnú ponuku prevodu vlastníctva stavby – hrádze VN Tajch darovaním SRZ MO Podbrezová. K ponuke sa vyjadrili viacerí členovia výboru. Zásadné vyjadrenie mal Milan Kobela, ktorý upozornil na možné problémy súvisiace s prevádzkovaním hrádze (povinné revízie, opravy a pod.). Výbor sa počas rokovania dohodol, že k téme je potrebné zistiť ďalšie informácie a z tohto dôvodu je potrebné vyvolať stretnutie s predstaviteľmi ŽP a.s. za účelom zistenia stavu a dohodnúť podrobnosti.

                                                                                                                      Z: predseda

                                                                                                                      T: september 2023

Milan Kobela sa vyjadril ku konaniam, ktoré prebiehali voči jeho osobe. Po svojom vyjadrení zo zasadnutia výboru odišiel. Rokovanie výboru pokračovalo v počte 7 členov.

Predseda informoval o prehľade druhov a cien cenín na rok 2024, ktoré bolo doručené mailom zo sekretariátu Rady SRZ. Navrhol koordinovať ceny so SRZ MO Brezno, hlavne čo sa týka cien hosťovacích povolení. Tajomník zabezpečí objednanie cenín podľa inštrukcií z Rady SRZ.

                                                                                                          Z: tajomník

                                                                                                          T: do 01.10.2023

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční podľa plánu práce dňa 26. 09. 2023. Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar