Zápisnica č. 3 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.03.2022

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.03.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny

Bod. č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 2 boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o žiadostiach členov OZ SRZ Podbrezová a navrhol pozvať žiadateľov na stretnutie na deň 05.04.2022. Pozvánky zašle tajomník 30.03.2022. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník predniesol návrh na program riadnej VČS ktorá sa uskutoční dňa 22.04.2022, kandidátka bude spracovaná po stretnutí žiadateľov práce do výboru a KK. Výbor prednesený návrh zobral na vedomie.

Z : výbor

Bod č. 4

Pozvánky s programom na riadnu VČS bude zaslaný každému členovi OZ SRZ v stanovenom termíne podľa metodického pokynu vydané RADOU SRZ Žilina, informácia o konaní je už v predstihu zverejnená na webovej stránke organizácie.

Z: výbor

Bod č. 5

Predseda požiadal tajomníka o zaslanie žiadosti o kinosálu na personálne oddelenie ŽP a.s. v 14. týždni 2022.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o volebnej komisie kde bude potrebné zabezpečiť mimo počtu z disciplinárnej komisie ešte minimálne 5 členov. V prípade volieb formou aklamácie a lebo tajnej voľba potrebné zabezpečiť volebnú urnu.

Z: výbor

Bod č. 7

Tajomník zašle elektronickou formou oznam o konaní riadnej VČS na RADU SRZ v stanovenom termíne.

Z: tajomník

Bod č. 8

Vedúci RS podal ústnu aj písomnú informáciu o činnosti RS a odovzdal tajomníkovi na zapracovanie do správy.

Z: tajomník

Bod č. 9 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o konferencii Rybo žravých predátoroch kde je v prípravnom výbore ktorá sa uskutoční dňa 07.04.2022 v Žiline , konferencie sa zúčastni tajomník, cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia, o došlej a odoslanej pošte, správa o činnosti výboru je pripravená na pripomienkovanie na zasadnutí výboru 19.04.2022, Tajomník zabezpečí správu o využívaní chaty Jasenie, predseda KK podal ústnu správu o činnosti KK, občerstvenie na schôdzu zabezpečí podpredseda OZ. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil

Najbližšie zasadnutie výboru bude 19.04.2022 v kancelárii MO.

Zapísal tajomník Milan Kobela